Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2019

ZONDAGSMARKTEN
(voor de algemene voorwaarden Sportkampen - zie verder beneden)

Reglementering
 • De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten (BS 30/09/1993), gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006.
 • De standhouder verklaart zich akkoord met de politieverordening aangaande de organisatie van de zondagsmarkten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2013. Deze verordening vindt u op de achterzijde van uw inschrijvingsformulier en de website www.genk.be.
Algemeen
 • Iedere standplaats is op de grond gemarkeerd (gele aanduidingen). Bij het opstellen van de goederen dient iedere deelnemer rekening te houden met volgende punten:
  • uitsluitend de ruimte binnen de afgebakende zone mag worden benut door de deelnemer voor het plaatsen van koopwaren of eender welke andere goederen of materialen. De gevels, etalages en doorgangen moeten ALTIJD vrijblijven;
  • de markeringen mogen niet worden bedekt, het nummer moet leesbaar blijven;
  • de voorzijde van de rijen dient één rechte lijn te vormen met de andere standplaatsen.
 • Lage aanhangwagens mogen uitsluitend IN stand worden ingebouwd, voor zover ze niet hinderlijk zijn voor de markt zelf en/of de overige standhouders. Aanhangwagens mogen niet in de hoogte en/of de breedte worden uitgebouwd.
 • Tenten, paviljoenen en grote parasols met zijwanden of zijlijnen worden niet toegelaten. Enkel parasols die binnen de afmetingen van de standen vallen met een middensteun mogen gebruikt worden.
 • De deelnemer moet zich schikken naar de aanwijzingen en richtlijnen van de verantwoordelijke ambtenaar.
 • De standplaats moet bezet worden door de deelnemer zelf of iemand woonachtig op hetzelfde adres (vader, moeder, kinderen...) en kan onder geen beding door hem/haar afgestaan worden aan een ander. Er worden géén wijzigingen of aanpassingen gedaan na aankoop van een standplaats.
 • De standhouder dient het toewijzigingsformulier altijd bij te hebben en op verzoek aan de controleurs of aan de verantwoordelijke ambtenaar te overhandigen.
 • Het inschrijvingsgeld kan onder geen enkel beding worden teurgbetaald.
Timing
 • De plaatsen, die op voorhand werden toegewezen mogen worden ingenomen tussen 7.00 uur en 8.00 uur.
 • Vanaf 8.00 uur kan de verantwoordelijke ambtenaar beschikken over de vrij gebleven en/of nog niet-bezette plaatsen.
 • Ten laatste om 9.00 uur moeten alle voertuigen op de niet toegelaten plaatsen van het evenement verwijderd worden.
 • De voertuigen worden opnieuw tot het evenement toegelaten vanaf 13.00 uur (op voorwaarde dat het podiumprogramma beëindigd is).
 • De plaatsen mogen ten vroegste om 13.00 uur ontruimd worden en moeten ten laatste om 14.00 uur ontruimd zijn.
 • In geval van uitzonderlijke omstandigheden of omwille van slechte weersomstandigheden (storm, zware regenval...) kan er door de verantwoordelijke ambtenaar in overleg met de politiediensten eveneens beslist worden het marktcircuit te beperken in grondgebied. De toegewezen standnummers vervallen en de aanwezige standhouders worden samen gegroepeerd. Er kan uitzonderlijk toegestaan worden dat het voertuig in het beperkte circuit mag blijven staan (enkel met uitdrukkelijke algemene toestemming).
De verkoop
 • De deelnemer mag uitsluitend zin persoonlijke bezittingen verkopen die hij niet heeft aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd met het oog op de verkoop.
 • Het is verboden te koop te stellen of te koop aan te bieden:
  • NIEUWE producten (ook opgekochte goederen van faillissement of stopzetting zaak e.d.);
  • zelfgemaakte producten of goederen met het oog op verkoop;
  • grote meubelstukken zoals kasten, zetels, salons, ...;
  • dieren en pluimvee alsook producten uit eigen tuin of van eigen bedrijf (zoals bloemen, planten, vruchten, eieren, ....);
  • auto's, motorfietsen, brom- en snorfietsen (er zijn maximaal 5 fietsen toegestaan);
  • munitie, vuur-, oorlogswapens, jacht- en sportwapens;
  • feest-, sein- en ontploffend vuurwerk.
Reinheid van de straten en pleinen
 • Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de reinheid van zijn eigen standplaats. Eventueel afval (dozen, plastiek,...) moet door de deelnemer worden verzameld en terug worden meegenomen.
Inbreuken en sanctionering
 • Voertuigen die in het circuit blijven staan, kunnen door de politie ambtshalve en op kosten en risico van de bestuurder en de burgerlijke aansprakelijke personen, verplaatst worden.
 • Inbreuken op de politieverordening Zondagsmarkten kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete.
 • Bij niet-naleving van dit reglement, bij inbreuk op de politieverordening en bij vaststelling van verstoring van de openbare orde of rust bij of tijdens het evenement door de deelnemers en/of personen die hiertoe aanleiding gegeven hebben, verwijderen van de zondagsmarkt. Indien de bevoegde personen voor de verwijdering dienen gebruik te maken van materiële hulpmiddelen, geschiedt dit op kosten, verantwoordelijkheid en risico van diegenen, die de orde verstoord hebben.

SPORTKAMPEN

Inschrijven
· Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren, een account aan te maken. Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het volledige aanbod een keuze maken en deze digitaal aanvragen en betalen.
· Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan terecht aan de infobalie van de betrokken diensten.
· Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden.

Inschrijvingsmomenten
Je kan steeds vanaf vastgelegde momenten inschrijven voor het aanbod (online of aan de Infobalie). Telefonisch inschrijven of plaatsen reserveren is niet mogelijk.

Algemene bepalingen bij inschrijving
· Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de cursus of activiteit. Volzet is dan ook volzet.
· Deelnemers dienen aan de leeftijdsvoorwaarden te voldoen van de gekozen activiteit of cursus. Mits voorlegging van een schoolattest kan er een uitzondering gemaakt worden op deze leeftijdsvoorwaarde. Online inschrijven is in dit geval niet mogelijk.

Betalen (dienst Sport)

Bij online inschrijven:

Na je online inschrijving word je automatisch doorverwezen naar het online betaalplatform. Indien door omstandigheden de betaling niet lukt, vind je de reservatie terug op de ouderpagina in je account en kan je via “meer info”, naar het betalingsplatform om de betaling online af te handelen. Betaling kan met bancontact of kredietkaart.
Let op! Inschrijvingen die niet betaald zijn op het einde van de dag van de inschrijving, worden de volgende werkdag geschrapt.
Bij inschrijving aan de Infobalie:
Aan de Infobalie kan je cash of met bancontact betalen.

Annuleren/onderbreken van de activiteit (Dienst Sport)
Betaalde activiteiten kunnen slechts worden terugbetaald om de volgende redenen:
· Bij annulatie wegens ziekte of annulatie om medische redenen kan de activiteit (lessenreeks, sportkamp,…) volledig terugbetaald worden indien dit schriftelijk of per e-mail gemeld wordt, ten laatste, op de dag van de start van de activiteit (tot 9 uur ’s ochtends) én indien de annulatie geldt voor de volledige duur van de activiteit. Hiervoor dient een medisch attest binnen 5 dagen aan de Infobalie bezorgd te worden.
Er kan niet terugbetaald worden voor afzonderlijke dagen van afwezigheid (o.w.v. ziekte of medische redenen). Indien de activiteit gestart is, kan geen terugbetaling meer gebeuren.
· Wanneer een activiteit of cursus wordt geschrapt door te weinig deelnemers, krijg je het volledige inschrijvingsgeld teruggestort. Er kan in de mate van het mogelijke voor jou een gepast alternatief worden gezocht.

Annuleren kan enkel schriftelijk of via e-mail op sportingenk@genk.be.
Dienst Sportpromotie is niet verantwoordelijk voor het foutief of dubbel online inschrijven. Hiervoor kan geen terugbetaling gebeuren.
Opgelet! Terugbetalingen kunnen enkel via storting gebeuren. Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet meteen na de annulatie kan gebeuren.

Wisselen van activiteit (Dienst Sport)
Wisselen van een activiteit is enkel mogelijk na overleg met de Dienst Sportpromotie en dit vanaf de woensdag na de eerste inschrijvingsdag. Let dus goed op bij je online inschrijving!
Er kunnen dus ook geen wisselingen gedaan worden op de eerste inschrijvingsdag volgend op de online inschrijvingen aan de Infobalie.
Dienst Sportpromotie is niet verantwoordelijk voor het foutief of dubbel online inschrijven. Hiervoor kan geen terugbetaling gebeuren.

TIP: Noteer op voorhand voor welke activiteit je wilt inschrijven, elke activiteit heeft een eigen code.

Betalingsvoorwaarden

· De prijs wordt per aanbod vastgelegd
· Afspraken rond betaling:
o Voor activiteiten en cursussen: bij elke inschrijving dient onmiddellijk betaald te worden. Betaald = ingeschreven.
o Voor kinderopvang Dienst Jeugd: je schrijft online in welke dagen je voor- en na opvang nodig hebt. Hier krijg je achteraf een factuur van. Onvoorziene kinderopvang bij de sportdienst kan ter plaatse betaald worden.
o Voor kinderopvang Dienst Sport (Kids Fun): je kan online inschrijven voor voor- en na-opvang van het sportkamp voor een ganse week. Onvoorziene kinderopvang kan ter plaatse betaald worden.

Voorwaarden en informatie:
· De inschrijver verklaart dat de deelne(e)m(st)er gezond is en eventuele medische problemen heeft vermeld in de vragenlijsten en meegedeeld aan de lesgever, monitor, verantwoordelijke.
· Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie. Bij ernstige overtredingen heeft de organisatie het recht de in overtreding zijnde deelnemer uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of terugbetaling.
· De aansprakelijkheid van de organisatoren begint en eindigt op de uren zoals vermeld in het programma. De inrichters zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren.
· Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke spullen o.a. brillen, kledij, GSM, … .
· Als je kind bewust iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan moet de ouder van het kind of de familiale verzekering de kosten betalen.
· Als je kind zich kwetst of een ongeval heeft, dan wordt je verwittigd. Als er kosten zijn, dan moet de ouder die eerst zelf betalen.

Tarieven en kortingen
De tarieven staan bij elk activiteit vermeld.

Er wordt korting toegekend in geval van:
· Verhoogde tegemoetkoming: 50% korting, uitgezonderd voor- en na opvang, voor lessenreeksen SportinGenk en inschrijvingsgeld Grabbel&Co.
· Grote gezinnen: 25% korting, enkel voor activiteiten van de Dienst Jeugd voor gezinnen vanaf 3 kinderen. Om van deze kortingen te kunnen genieten, dien je eerst langs te komen op de Dienst Sport of Dienst Jeugd met het klevertje van de mutualiteit (verhoogde tegemoetkoming) of een attest van gezinssamenstelling (grote gezinnen). De dienst duidt dan in je account aan dat je hier recht op hebt. De korting wordt vanaf dan automatisch verrekend als je een activiteit (sportkamp of activiteit Dienst Jeugd) boekt (online of aan de infobalie). Deze bewijsstukken dienen jaarlijks opnieuw voorgelegd te worden.

Opgelet: deze kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Je kan er pas van genieten nadat je op de dienst bent langs geweest.

Volgende regels zijn van toepassing:
o Kinderen moet zindelijk zijn om te kunnen aansluiten bij een activiteit en minstens 4 jaar worden in het jaar waarin het sportkamp plaatsvindt.
o Respecteer de uren van de activiteiten.
o Als je kind extra aandacht nodig heeft, praat dan op voorhand met de lesgever, monitor of verantwoordelijke. Zij proberen je kind zo goed mogelijk te begeleiden.
o Mag je kind na de activiteit alleen naar huis, geef dan een schriftelijke toestemming mee.
o Als je kind een hele dag activiteit, cursus of opvang heeft, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee.
o Breng je kind naar onze activiteiten in sportieve kledij of speelkledij. De kledij kan vuil worden bij het spelen of knutselen. Zorg voor speelkleren die aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Een pet en zonnecrème bij warm weer, een regenjas bij slecht weer. Geef kleuters een reservebroekje mee.
o Schrijf de naam van je kind op de rugzak, de brooddoos en op elk kledingstuk.
Vraag er op tijd naar als je spullen verloren bent.
o Breng geen geld of waardevolle spullen mee (GSM, fototoestel, mp3 speler, ...).

Fiscaal attest:
Voor kinderen jonger dan 12 jaar ontvang je een fiscaal attest. Dit geldt ook voor Kids Fun (opvang voor en na de sportkampen) op voorwaarde dat je inschrijft voor een volledige week.
Kosten voor opvang voor kinderen tot 12 jaar kan je immers in je belastingen inbrengen.
Ten laatste voor 15 juni krijgen alle ouders een fiscaal attest van de kosten die ze het vorige jaar gemaakt hebben voor opvang.

Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld. Het fiscaal attest wordt verstuurd naar de accounthouder.

Terugbetalingen door derden
Heel wat ziekenfondsen en werkgevers doen ook een tegemoetkoming voor sport- en jeugdactiviteiten. Als je ziekenfonds voorziet in een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten of sport, vraag je bij hen een formulier en laat je het door de dienst invullen.
Wanneer je een opleiding volgt bij VDAB, kan je kosten voor de opvang van je kind(eren) bij hen binnen brengen. Je vraagt bij hen een formulier aan en laat het door de dienst invullen.

Ongeval en verzekering:
Als je kind een ongeval krijgt, ontvang je een ongevallenformulier. De dienst vult de gegevens over het ongeval in. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer”.
Je laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt dit formulier de volgende werkdag.
Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Deze bezorg je ook aan de dienst.
De betrokken dienst handelt dit verder af.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.

Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.back to top